Nadomestne volitve 2023

Občina Dornava je 3. januarja 2023 razpisala nadomestne volitve za enega člana občinskega sveta v drugi volilni enoti. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 10. januar 2023, volitve pa bodo potekale v nedeljo, 12. marca 2023.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dornava
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0015/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-za-clana-obcinskega-sveta-obcine-dornava-v-2--volilni-enoti

Rokovnik volilnih opravil
Rokovnik


Kandidiranje
Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. (48. člen ZLV).
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. (51. člen ZLV).
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000 ( 54. člen ZLV).

 
Ostali dokumenti, povezave, zakonodaja
 
Obrazci
 
 
 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ